🔸استفاده درست و به اندازه از کود حیوانی باعث بهبود بافت خاک و استحکام ساختمان خاک می شود.
🔸این کود منبع بسیار غنی از مواد غذایی مفید و قابل استفاده گیاه می باشد.
🔸با افزایش ظرفیت نگهداری آب و نفوذپذیری، باعث اصلاح ساختار خاک های درشت بافت شنی می شود.
🔸کود حیوانی خوب باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک شده و فعالیت بیولوژیکی مفید خاک را افزایش می دهد.

🔰تاثير کود حیوانی در خاک
✅ ظرفيت نگهداري اب در خاک را افزايش ميدهد . که اين امر در مواقع کم ابي کمک شاياني خواهد نمود .
✅ کود حیوانی اب درون خاک را بنحوي با ذرات خاک متصل نمود و از تبخیر و نفوذ آن جلوگيري کرده و اماده براي جذب گياه می سازد و همين امر سبب جلوگيري از فرسايش نيز ميگردد .
✅ کود حیوانی در خاکهاي شني سبب اتصال بهتر ذرات در خاک گشته و در خاکهاي رسي سبب افزايش پروزيته و نفوذپذيري خاک ميگردد .
✅ کودهاي حيواني بعلت داشتن ماده الي سبب بهبود هوادهي خاک ميگردند کودهاي حيواني کربن دي اکسيد و اسيدهاي الي و مواد غذايي موجود در خاک را اماده براي جذب گياه مينمايد .
✅ کود حیوانی قدري خاصيت قليائي دارد که بمرور با مصرف کودهاي حيواني PH خاک افزايش ميابد .
✅کود حیوانی باعث افزايش ميکرو اورگانيسم گردیده و باعث افزايش فعاليت بيولوژيکي خاک ميگردد .

 اثرات بی نظیر کود حیوانی برای خاک و گیاه