سیر را از اولین سرمای منطقه تا اواخر آبان ماه می کارند. کاشتن سیر در بهار باعث می شود که اندازه سیرها کوچک شود و نیز ممکن است پیش از زمستان جوانه بزند و یخ نابودش می کند.

خاک و تهیه بستر کاشت سیر

خاک باید زهکشی خوبی داشته باشد. خاک رسی برای کاشت سیر مناسب نیستند، زیرا یا غده خوب در آنها تشکیل نمی شود و یا پیاز بدست آمده، بد شکل می گردد.
بهترینPHبرای رشد سیر 6/5 تا 7 است.
منطقه را از علف های هرز خالی کنید زیرا سیر نمی تواند با علف های هرز به خوبی رقابت کند.

برداشت میوه قبل از خزان شدن برگ ها - اصول نگه داری از درختان و گیاهان - تقویت گیاهان و درختان - عناصر مصرفی گیاهان - کود دهی گیاهان و مزارع - کوهای زیگلر وپی ان پی -معلومات کشاورزان وباغداران