1_عدم کشت چغندر قند در مناطق آلوده حداقل تا 5 سال (پرهیز از تناوب تکراری)
2_استفاده از ارقام مقاوم و متحمل به بیماری مذکور
3_عدم انتقال خاک و چغندرهای آلوده به مزارع سالم
4_کشت زود هنگام (خنکی خاک هنوز موجود باشد)
5مدیریت صحیح آبیاری اوایل فصل زراعی
5_اعمال مدیریت صحیح در کود دهی و استرس آبیکنترل هرزآب مزارع
6_بهبود زهکشی مزارع با انجام شخم عمیق و زیر شکنی لایه‌های سخت
7_جلوگیری از کوبیدگی و فرسایش خاک
8_رعایت بهداشت کنترل آلودگی در استفاده از ادوات کشاورزی
9_رعایت قرنطینه بذور وارداتی و رعایت کنترل ایزولاسیون مزارع آلوده
10_کنترل جابجایی گله‌های گاو و گوسفند در بین مزارع آلوده به مزارع سال.

برداشت میوه قبل از خزان شدن برگ ها - اصول نگه داری از درختان و گیاهان - تقویت گیاهان و درختان - عناصر مصرفی گیاهان - کود دهی گیاهان و مزارع - کوهای زیگلر وپی ان پی -معلومات کشاورزان وباغداران