-دارای رشد بالا باشد.
-مقاوم به املاح آب و خاک و خشکی باشد.
-مقاوم به آفات و به خصوص امراض منطقه باشد.
-سازگاری با پیوندک داشته باشد.
-دارای ساقه صاف و بافت قوی باشد.
-مناسب برای برداشت مکانیزه محصول باشد.
-عملکرد بیشتری نسبت به بقیه ارقام پسته داشته باشد.

مزایای پیوند زدن
-با استفاده از پیوند می توان گیاهی را که دارای ریشه های ضعیفی است، بر روی پایه ای که دارای ریشه قوی است قرار داد.
-با پیوند زدن می توان از گیاهانی مانند بادام، سیب، گردو که تکثیرشان توسط سایر روش ها ممکن نیست، هم گروه هایی تولید کرد.
-با استفاده از عمل پیوند، می توانیم فرم های ویژه ای از رشد را به دست آوریم.
-با این عمل می توان چند رنگ گل یا چند نوع میوه را بر روی یک پایه ایجاد کرد.
-همان طور که میدانیم کشت بذر درختان میوه و رشد و در نهایت، رسیدن به میوه چندین سال به طول می انجامد، ولی با انجام عمل پیوند، ما شاخه ای را که میوه می دهد بر روی پایه ای دیگر قرار داده و از آن میوه می گیریم.

نشانه های ناسازگاری پیوند
-جوش نخوردن درصد بالایی از پیوندهای انجام گرفته
-زرد شدن برگ ها در نیمه دوم فصل رشد
-خشک شدن گیاه در حالت نهالی
-تفاوت مشخص در رشد پایه و پیوندک
-رشد بیشتر از محل
-جدا شدن آشکار پایه و پیوندک از همدیگر

دو نوع پیوند در باغبانی وجود دارد که عبارتند از:
پایه: شاخه یا نهالی که پیوند بر روی آن انجام می گیرد را پایه گویند.
پیوندک: قسمتی است که جدا می شود و از آن برای پیوند استفاده می شود.
بهتر است پیوندک در صبح خیلی زود گرفته شود. باید برگ ها از نزدیک دمبرگ جدا شده و بعد پیوندک گرفته شود.

قیچی هرس باغبانی - قیجی قیلکو 2 - قیچی دسته گردان - قیچی هرس دستی