۱- عوامل ژنتیکی:تحقیقات نشان داده که میزان پوکی در ارقام مختلف پسته متفاوت میباشد. پوکی پسته کله قوچی بالاتر از نوع اکبری و احمد آقایی میباشد
۲- عوامل تغذیه ای:مدیریت کود دهی مناسب باغات پسته در میزان پوکی بسیار حائز اهمیت میباشد
عناصر نیتروژن(N) و بور و مس نقش مهمی در میزان کاهش پوکی دارد
۳- عوامل هورمونی:هورمون هایی مانند اکسین جیبرلین ها و سایتوکینین در رشد میوه و رشد جنین نقش مهمی دارند
۴- گرده افشانی:در برخی از باغات پسته که درخت نر وجود ندارد پوکی بیشتر میباشد. و وجود گرده زیاد میتواند از شدت پوکی بکاهد که البته باید سایر عوامل را نیز در نظر گرفت
۵-تنش های محیطی:از جمله گرمی هوا در زمان باز شدن گل ها و گرده افشانی میتواند موجب افزایش پوکی شود
6- عدم انجام تلقیح:در این حالت گرده افشانی انجام می‌گردد اما تلقیح به دلایلی چون عدم رشد لوله گرده تا رسیدن به تخمک و همچنین از بین رفتن تخمک در زمان نزدیک شدن لوله گرده با مشکل روبرو میگردد.
7-پر نشدن میوه:در این حالت جنین های تلقیح شده قادر به رشد و نمو و پر کردن میوه نبوده و سبب تولید میوه های پوک می گردد.

برداشت میوه قبل از خزان شدن برگ ها - اصول نگه داری از درختان و گیاهان - تقویت گیاهان و درختان - عناصر مصرفی گیاهان - کود دهی گیاهان و مزارع - کوهای زیگلر وپی ان پی -معلومات کشاورزان وباغداران