❇️اقداماتی  را که در کنترل بیماری موثرند می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱) به حداقل رساندن مدت  اشباع خاک باغ ، به ویژه  درقسمت نزدیک به سیستم ریشه .
۲) احداث باغ در زمین هایی بدون زه آب و نیز زهکشی و تهویه ی خاک های زه آب دار و مرطوب باغ های احداث شده .
۳) کاشت درختان روی خاک پشته های کم ارتفاع به گونه ای که هنگام آبیاری ، آب ، اطراف تنه و طوقه ی درختان را فرانگیرد.
۴) استفاده از پایه های متحمل در درخت های پیوندی .
۵) استفاده از قارچ کش های سیستمیک
۶ ) تراشیدن قسمت های پوسیده و عفونی تنه ، طوقه و ریشه ها و انهدام بقایای تراشیده شده.

خرید سمپاش شارژی - سمپاش شارژی - فارم کالا - قیمت سمپاش شارژی - فروشگاه اینترنتی کشاورزی - قیمت سمپاش پشتی شارژی - فارم کالا - فروشگاه آنلاین کشاورزی