✅استفاده بهینه از پلیت مرغی به عنوان یک ماده با ارزش جهت استفاده در کشاورزی
✅مقدار مصرف و هدر رفت کمتر در مقایسه با کود مرغی فراوری نشده
✅جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از مقادیر عظیم کود مرغ در کشور
✅کمک بسزا به مرغداران برای تهیه بازار جدید جهت فروش کود مرغ
✅کود مرغی پلت شده عاری از بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا می باشد.
✅جلوگیری از ورود مقادیر قابل توجهی کود شیمیائی از خارج کشور .
✅کمک به حفظ و زنده ماندن زمین های کشاورزی برای نسل بعد.
✅اصلاح ساختار و بافت خاک های کشاورزی و جلوگیری از فرسایش خاک
✅فاقد بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا
✅افزایش و بهبود کیفیت و کمیت محصول کشاورزی
✅اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک
✅افزایش مواد آلی خاک
✅افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک
✅بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک
✅کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک
✅تیره کردن رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر
✅افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی
✅کاهش چسبندگی خاکهای رسی
✅افزایش چسبندگی خاکهای شنی
✅اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک
✅افزایش مواد آلی خاک
✅افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک
✅بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک
✅کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک
✅افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی
✅کاهش موضعی ph خاک

کود های زیگلر آلمان