هدف از انجام هرس فرم، ايجاد اسكلت قوي و محكم، شكل مناسب و مورد نظر تحريك رشد شاخه هاي مناسب براي ايجاد تاج متراكم و متوازن و افزايش رشد شاخه هاي نگهداري شده مي باشد.
مراحل اجراي آن به شرح ذيل است :
در سال اول پس از كاشت نهال در محل باغ عمليات پيوند بر روي نهال‍هاي كاشته شده انجام می گيرد. در اولين فصل خواب عمليات سربرداي شاخه هاي پيوندي از ارتفاع 100-90 سانتي‍متري انجام مي ‍شود.
در دومين فصل رشد، شاخه هاي جانبي اوليه ايجاد شده از درختان سربرداري شده به عنوان اسكلت اوليه درخت انتخاب مي شوند.
در سومين فصل رشد عمليات حذف پاجوش و جلوگيري از رشد بيش از حد شاخه هاي جانبي انجام مي شود. در فصل خواب سال سوم سربرداري شاخه هاي ثانويه همانند سال دوم خواهد بود.
در چهارمين فصل رشد شاخ‍ه هاي مورد نظر و پاجوش هاي اضافي حذف مي ‍شوند.
در فصل خواب پنجم شكل و اسكلت مورد نظر بايستی تكميل شده باشد. اگر هرس برخي از شاخه ها، اثر مثبتي روي تكميل شكل دارد بايد .سريعاً انجام شود.

قیچی هرس باغبانی - قیجی قیلکو 2 - قیچی دسته گردان - قیچی هرس دستی