مرکبات یکی از عمده ترین محصولات کشاورزی است که در درآمد زایی و ارز آوری اقتصادی کشور نقش به سزایی ایفا می کند.در نتیجه توجه به عوامل افزایش عملکرد این محصول  از اهمیت بلایی برخوردار است .یکی ازین عوامل جلوگیری از ریزش بیش از حد گل و میوه است .اگر ریزش ها به موقع و در حد طبیعی باشد باردهی درخت مطلوب خواهد بود.

🔰 عوامل موثر در ریزش گل ومیوه

✔️ 1_درجه حرارت هوا
✔️ 2_استفاده از آبیاری بارانی
✔️ 3_کمبود آب
✔️ 4_غرقاب شدت درخت
✔️ 5_نوع رقم وپایه کشت شده
✔️ 6_شرایط تغذیه درخت
✔️ 7_آفت بیماری ها
✔️ 8_هورمون هاوتنظیم کننده ها

🔴 روش های کاهش ریزش گل و میوه
حذف شاخه های اضافی ، خشک و بیمار جلوگیری از رشد شاخه های نرک و بی بار باعث رسیدن موادغذایی بیشتر به گل ها و میوه ها شده و عناصر غذایی به شکل بهتری در درخت توزیع گشته و از ریزش حاصل از فقر غذایی جلوگیری می کند بنابراین باید به هرس درختان توجه ویژه شود.

حلقه زنی در هنگام گلدهی یا کمی قبل از آن باعث کاهش ریزش گل ومیوه می شود، چون حلقه زنی باعث اختلالی موقتی در خروج موادغذایی از شاخه و تقویت توان شاخه های گل دار می شود .

اثرات بی نظیر کود حیوانی برای خاک و گیاه