بهترین زمان برای شخم چند هفته قبل از کاشت محصول می باشد. باد، باران و سایر شرایط اقلیمی عوامل مناسبی در تعیین زمان شخم هستند. با توجه به شرایط اقلیمی بهترین زمانی برای شخم، موقعی است که نیازی به افزودن مواد مغذی به خاک نباشد. همچنین سرعت وزش باد بایستی ناچیز باشد تا خاک دچار فرسایش بادی نگردد. به همین دلیل توصیه می شود زمانی عملیات شخم انجام شود که خاک نسبتا مرطوب است. هر چه خاک خشک تر باشد، فرسایش بادی بیشتر صورت می گیرد. اکثر کشاورزان شخم را در پاییز انجام می دهند و سپس در بهار نیز زمین را به صورت سطحی شخم می زنند.

مزایای سیستم خاک ورزی مرسوم
– ماشین ها برای کشاورزان آشنا بوده و به طور گسترده در دسترس هستند.
– این روش با دامنه وسیعی از خاک ها، شرایط، محصولات و … انعطاف پذیر و قابل تنظیم است.
– می توان از طریق خاک ورزی در فصل رشد برای مبارزه با علف های هرز و آفات استفاده کرد.
– خاک ها هنگامی که با بقایای محصولات ترکیب شوند سریع تر گرم و آماده کشت می شوند.
– معایب سیستم خاک ورزی مرسوم
–ش هزینه تجهیزات، سوخت و کار و انرژی لازم در ارتباط با تهیه بستر بذر بالا است.
– رفت و آمد بر روی زمین زیاد بوده و خطر فشردگی و پراکندن تخم علف های هرز در زمین را افزایش می دهد.
– خطر فرسایش سطحی خاک بر اثر باد و آب به دلیل کافی نبودن بقایای سطحی وجود دارد.
– خاک ورزی، سطح مواد آلی را کاهش می دهد.
– خاکدانه های خاک را از بین می برد.

قیچی هرس باغبانی - قیجی قیلکو 2 - قیچی دسته گردان - قیچی هرس دستی