⚜️تناوب زراعی به سلسه مراتب کشت گیاهی در زمینی مشخص برای چندین سال متوالی گفته می شود. این مورد دارای اهمیت زیادی می باشد که منجر به افزایش راندمان تولید و عملکرد می گردد. انتخاب گیاه باید به گونه ای باشد که نیاز اقتصادی کشاورزان را برآورده کند. از طرفی انتخاب گیاه باید با شرایط محیطی منطقه نیز سازگاری نسبی داشته باشد. مقرون به صرفه و بازار پسند بودن محصول نیز باید در مورد انتخاب گیاه در نظر گرفته شود.

⚜️رعایت تناوب در کشت یکی از مهمترین اصول در تولید محصولات کشاورزی می باشد. کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند لازمه ی افزایش بهره وری یک مزرعه در درازمدت نیازمند رعایت قواعد تناوب  می باشد. پایداری در تولید محصول زراعی از موارد حائز اهمیت برای کشاورزان بوده و این مورد دارای تاثیر مستقیمی بر این مورد می باشد.

🌳🌱فواید تناوب زراعی به صورت زیر می باشد:

🍃نگهداری و بهبود حاصلخیزی خاک
🍃کاهش عوامل بیماری زا
🍃کاهش جمعیت افات
🍃کمک به تسریع در عمل بوسیدگی بقایای موجود در خاک
🍃ایجاد مانع در برابر افزایش مواد سمی در خاک
🍃ممانعت از فرسایش خاک
🍃تامین عناصرغذایی خاک
🍃تقویت مواد الی خاک
🍃ثبات خاکدانه ها

🔴اصول تناوب زراعی
🔰مقرون به صرفه بودن گیاه از نظر زمان برداشت و قیمت محصول
🔰خودداری از کشت پشت سر هم گیاهان هم خانواده یا گیاهان دانه ای مانند غلات و حبوبات
🔰کشت گیاهان دانه ای می تواند در صورت تمایل بین دو محصول وجینی یا قبل از غلات صورت گیرد
🔰عدم کشت گیاهانی با بیماری و آفات مشترک

اثرات بی نظیر کود حیوانی برای خاک و گیاه