نقش اسید آمینه در گیاهان از اهمیت بالای برخوردار است. زیرا فرماندهی گیاه بوسیله اسید آمینه ها انجام می‌شود به نحوی که کنترل:
1:رشد ریشه
2:رشد ساقه و برگ
3:جوانه ها
4:کلروفیل
5:رشد میوه
6:رنگ میوه
7:گل دهی
8:گرده افشانی و لقاح
9:مقامت در برابر استرس ها
توسط اسید آمینه ها انجام می شود. اسید آمینه ها بلوک های سازنده پروتئین هستند و به طور کلی همان طور که گفته شد اسید آمینه ها در بسیاری از فرایند های زیستی دخالت دارند ، یک موجود زنده بدون وجود اسید آمینه ها زنده نخواهد ماند که گیاهان می توانند اسید آمینه مورد نیاز خود را بسازند ولی با صرف انرژی زیادی همراه است برای جلوگیری از مصرف انرژی گیاه بهتر است اسید آمینه ها را به روش های مختلف در اختیار گیاه بگذاریم.

برداشت میوه قبل از خزان شدن برگ ها - اصول نگه داری از درختان و گیاهان - تقویت گیاهان و درختان - عناصر مصرفی گیاهان - کود دهی گیاهان و مزارع - کوهای زیگلر وپی ان پی -معلومات کشاورزان وباغداران