-دارای گواهی بهداشت قرنطینه و شناسه رقم
-نهال ترجیحاً ۲ ساله تک شاخه دارای ریشه سالم به ظاهر شاداب و عاری از ویروس،باکتری، قارچ، ریشه افشان و شاداب و در صورت امکان دارای شاخه های جانبی.
-در زمان فروش حداقل ۷۵ سانتی متر ارتفاع
– ارتفاع از محل پیوند تا سطح خاک ۱۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۵ سانتی متر بیشتر نباشد.
-ارتفاع نهالهای پیوندی با پایه بذری بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر.
-پس از سربرداری قطرنهال در زمان فروش بین محل پیوندک و طوقه یک تا ۵/۱ سانتی متر

 مشخصات نهال استاندارد سیب