🌿هرس :
هرس در حقیقت یک نوع ضعیف کردن می باشد .منتها نوع هرس و کیفیت هرس خیلی مهم است.
🌿حلقه برداری:
بوسیله چاقوی تیز یک حلقه کامل در پوست درخت ایجاد می کنیم درحقیقت این روش را تیغ زنی نیز می گویند .
🌿حلقه برداری و جدا کردن پوست از درخت:
همان روش حلقه برداری است منتها 2بار حلقه برداری به فاصله 1-2 سانتی متری از هم می زنیم بعد پوست را از تنه جدا می کنیم و وارون می کنیم و دوباره در جای خودش قرار می دهیم .
🌿هرس ریشه :
در این روش بوسیله خیش تراکتور در محل سایه اندازی درختان اقدام به شخم عمیق و هرس ریشه می کنند .
🌿خم کردن شاخه و به حالت افقی در آوردن شاخه ها :
در این روش غالبیت جوانه انتهای شکسته شده و اجازه رشد و نمو به جوانه های پایین دست نیز داده می شود.

قیچی هرس باغبانی - قیجی قیلکو 2 - قیچی دسته گردان - قیچی هرس دستی