1- شکل و فرم دادن به نهال که در سال های اول تا چهارم و به عنوان هرس فرم دهی اجرا می شود.
2- حذف شاخه های خشکیده، آفت زده، مریض، شکسته و مزاحم.
3- خلوت کردن تاج درخت از شاخ و برگ های اضافی جهت ورود نور و هوا به درون شاخسار درخت.
4- جلوگیری از تناوب باردهی و سال آوری درخت با حذف و تنک کردن تعدادی از شاخه های بارده و در نهایت بعضی از میوه ها.
5- جوان کردن درختان مسن با حذف شاخه های پیر و جایگزین کردن آن ها با شاخه های جوان.
6- جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد و وادار کردن گیاه به رشد زایشی و میوه دهی.
7- ایجاد تعادل بین ریشه و ساقه که به ویژه هنگام انتقال نهال دارای اهمیت است.
8- بالا بردن کیفیت و اندازه محصول با قطع شاخه های اضافی و متراکم.
9- کوتاه نگه داشتن درخت، سبب راحتی عملیات داشت (سمپاشی و هرس) و برداشت می گردد.

قیچی هرس باغبانی - قیجی قیلکو 2 - قیچی دسته گردان - قیچی هرس دستی