۱- انتخاب زمین : بهترین زمین ها دارای خاک شنی و رسی با هوموس بالا است.
۲- آماده سازی زمین:
شخم عمیق به جهت ریشه های عمیق کلزا و جلوگیری از دوشاخه شدن ریشه توصیه می گردد.
زمین بدون کلوخه یا حتی المقدور کلوخه ها به اندازه گرد و یک دست باشد .
تسطیح خوب به جهت عدم آب ماندگاری در زمین
۳- تاریخ کاشت مناسب:
کاشت دیر هنگام باعث دیر سبز شدن و در نتیجه کوتاه شدن دوره رشد و دیر رسیدن محصول و عملکرد پایین می شود.
،اولین آبیاری بعد از قرار گرفتن بذر در خاک هست
روش کاشت
توصیه می شود به روش جوی و پشته ای کلزا کشت شود چرا که آب گرفتگی روی پشته ها رو نداریم و سله تشکیل نمیشه پشته ها زودتر گرم می شوند و سرعت جوانه زنی بالا می رود
لازم به ذکر هست این روش کشت ترجیح داده میشود ولی سایر روش های کشت قابل اجراست
نکته مهم اینکه گاهی کشاورزان می پرسند می شود بعد از کشت فارو زد؟؟
اصلا توصیه نمیشه چرا که بذر کلزا به عمق خاک میرود و سبز نمی شود و بذور روی خاک هم به دلیل عدم عمق مناسب در برابر کوچکترین سرما حساس هستند.

در مورد نیاز جهت یک هکتار کشت کلزا در شرایط فعلی بین 16 تا 10 کیلو در نظر گرفته می شود که بستگی به موارد زیر دارد :
1- خلوص و قوه نامیه هر چه بیشتر باشد بذر کمتر مصرف می شود .
2- اگر ظرایط بذر کاری مناسب باشد ( بخصوص عمق بذر ) مقدار بذر کمتر مصرف می شود .
3- اگر در تاریخ مناسب کلزا کشت شود ( منظور تاریخ تامین رطوبت ) بذر کمتری مصرف می شود .
4- هر چه شرایط تهیه بستر مطلوب تر باشد مقدار بذر کمتری مصرف می شود