الف- بذور علف های هرزی که امکان جوانه زنی نداشته اند را در معرض چنین شرایطی قرار دهد .
ب – موجب تکثیر علف های هرز چندساله ای شود که توسط ریزوم ها و غده ها ازدیاد می یابند .
پ – می تواند عوامل زیان آور خاکزی نظیر پوسیدگی ریشه و نماتدها را سریعتر از حالت معمولی پراکنده سازد .
ت – می تواند باغ را از سرمازدگی بهاره نجات بخشد .
ث – از رطوبت مازاد باغ بکاهد .
ج – فشردگی خاک سطحی آن را کاهش دهد .
چ – خاک سطحی را از علف های هرز عاری سازد .
ح – خاک را عاری از علف های هرز سازد و به رنگ تیره تری درآید و بدینگونه با جذب بیشتر نور خورشید ، گرما را شبانه در سطح باغ بپراکند و آن را چندین درجه نسبت به باغات دارای علف های هرز گرمتر سازد .

دروگر دیسکی یونجه چین ورزا