✔️خاك های دارای بافت شنی تهویه خوبی دارند. عملیات شخم در آنها راحت است. اما به دلیل كمبود رس و لای حاصلخیزی كمی دارند. این خاك ها نمی توانند آب را نگهداری نمایند بنابراین عناصر غذایی آن ها ناچیز است. خاك های رسی حاصلخیزند
🔸تأثیر شوری :
وجود املاح و تجمع آن ها در خاك ، حاصلخیزی خاك ها را كاهش می دهد، علت این امر، افزایش فشار اسمزی محلول خاك و عدم امكان جذب آب از سوی ریشه بسیاری از گیاهان است.
🔸فعالیت موجودات ذره بینی :
شامل میكروارگانیسم ها است كه انواع قارچ ها و باكتری ها و اكتینومیست ها و … می باشند. این موجودات با جذب ازت و با تجزیه باقی مانده گیاهان و جانوران موجب تشكیل هوموس در خاك می شوند.
🔸 تناوب زراعی :
در كشاورزی سنتی ، كشت یك گیاه به صورت دایم و بدون رعایت تناوب، متداول است . كشاورزی تك كشتی، اثرات نامطلوبی را در حاصلخیزی خاك به همراه دارد كه مهمترین آنها عبارتند از : 
✔️گسترش امراض و آفات، توسعه و شدت عمل فرسایش و تخریب خاك 
🔸آیش زمین :
نگاشت گذاشتن زمین (آیش) به منظور استراحت دادن در یك دوره رشد یا در سال های متمادی ، تدریجاً باعث افزایش فرسایش خاك و كاهش حاصلخیزی آن می شود

شخم زدن با تراکتور دو چرخ گریلو ایتالیا مدل G85 در باغات مراغه