روش استفاده از بخاری
1- بخاری ها باید زمانی که دمای هوا یک یا دو درجه بالاتر از دمای کشنده برای برگ ها، شکوفه ها و یا جوانه ها است، روشن شوند.
2- بخاری های نواحی سرد باغ باید زودتر روشن شوند.
3- به کارگیری بخاری های بزرگ در باغ به هیچ وجه توصیه نمی شود.
4- توزیع بخاری در باغ یکنواخت و تقریبا به ازای هر دو درخت یک بخاری ( 120-100 بخاری در هکتار) نصب شود.
5- در قسمتی که باد سرد وارد باغ می شود از بخاری های بیشتری استفاده کنیم و این بخاری ها را زودتر از سایر بخاری ها روشن کنیم.

روشهای غیر فعال مقابله با سرمازدگی

  1. انتخاب محل مناسب کاشت
  2. نوع خاک
  3. مدیریت کوددهی گیاه
  4. اجتناب از خاک ورزی
  5. استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی
  6. رنگ کردن تنه درخت
مشخصات نهال استاندارد سیب