خاک به دلیل تامین آب و موادمغذی گیاه برای گیاه بسیار مهم است همچنین خاک باعث نگه داشتن ریشه ی گیاه شده و ریشه می تواند مواد مغذی مورد نیاز گیاه را به راحتی جذب کند و حیات گیاه تداوم پیدا کند. البته مواد مغذی موجود در خاک به هرحال زمانی به پایان خواهد رسید و ما باید با کود دادن این مواد مغذی را در اختیار گیاه قرار دهیم.
تاثیر نوع خاک بر رشد گیاه
مسلما هر نوع خاکی نمی تواند برای رشد گیاهان مناسب باشد. معمولا خاکی مناسب کشت است که از ذرات ماسه، گیاخاک و رس تشکیل شده باشد. اغلب؛ به خاکی که برای رشد گیاه مناسب باشد، خاک حاصلخیز می گویم.
اما خاک حاصلخیز به چه معناست؟
خاک حاصلخیز در واقع به معنای توانایی خاک در رشد و پروش دادن گیاهان است. البته حاصلخیز بودن به عوامل مختلفی بستگی دارد این عوامل عبارتند از:
وجود املاح
اسیدی یا قلیایی بودن خاک
میکروارگانیسم های خاک ( باکتری و موجودات بسیار ریز )
نوع آبی که با آن خاک را آبیاری می کنند.

شخم زدن با تراکتور دو چرخ گریلو ایتالیا مدل G85 در باغات مراغه