🌳باغبانی
💫مرحله اول: چالکود زمستانه
💫مرحله دوم: فندقی شدن میوه‌ها
💫مرحله سوم: زمان درشت شدن یا مغز گرفتن میوه
💫مرحله چهارم: پس از برداشت میوه و قبل از خزان برگ‌ها(محلول‌پاشی پاییزه)
💫مرحله پنجم: شروع تورم جوانه‌ها
🌾زراعت:
🌾گندم و جو: همراه اولین آب آبیاری پس از کاشت، پنجه‌زنی، ساقه رفتن، تشکیل سنبله.
🌱🌱سایر گیاهان زراعی: همراه اولین آبیاری پس از کاشت، ۸-۶ برگی شدن قبل از گلدهی.

🌾گیاهان جالیزی:

🌱🌱همراه اولین آبیاری پس از کاشت، منشعب شدن ساقه، قبل از گلدهی ، بعد از تشکیل اولین میوه‌ها گیاهان صیفی.
همراه اولین آبیاری پس از کاشت، پس از تشکیل اولین میوه‌ها، پس از چین اول

🌾گلخانه :

💫مرحله اول: 4-1 هفته پس از کاشت همراه آب آبیاری.
مرحله دوم: تکرار بر حسب نیاز گیاه .

برداشت میوه قبل از خزان شدن برگ ها - اصول نگه داری از درختان و گیاهان - تقویت گیاهان و درختان - عناصر مصرفی گیاهان - کود دهی گیاهان و مزارع - کوهای زیگلر وپی ان پی -معلومات کشاورزان وباغداران